Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viablond blond

July 09 2015

9787 721d 500
Moss, Madonna, Versace
0383 12bc 500

Marina Abramovic, The Kitchen (Homage to Saint Therese), 2009

Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viaIriss Iriss
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaciarka ciarka

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viadiedrunk diedrunk
8793 8515
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viathatwasntadream thatwasntadream
9785 585d 500
Reposted fromrol rol vialittlefool littlefool

July 08 2015

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaavooid avooid
9467 83fe 500

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viamisspandora misspandora
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaparadiso paradiso
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl