Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

Reposted fromshakeme shakeme viagonnabebetter gonnabebetter
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viacontrapalabra contrapalabra
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamieciodlegle pamieciodlegle

May 28 2018

Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaavooid avooid
7563 4004
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaavooid avooid
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaavooid avooid
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viagonnabebetter gonnabebetter

May 20 2018

Reposted fromfalk falk viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
9819 b40a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl