Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

- Dexter, naprawdę bardzo cię kocham. Bardzo. I pewnie zawsze będę. - jej usta dotknęły jego policzka. - Ale niestety już cię nie lubię. Przykro mi.
— David Nicholls, One day
Reposted fromcannellle cannellle viagonnabebetter gonnabebetter
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaune-raconteuse une-raconteuse

July 10 2015

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viablond blond

July 09 2015

9787 721d 500
Moss, Madonna, Versace
0383 12bc 500

Marina Abramovic, The Kitchen (Homage to Saint Therese), 2009

Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viaIriss Iriss
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaciarka ciarka

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viadiedrunk diedrunk
8793 8515
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viathatwasntadream thatwasntadream
9785 585d 500
Reposted fromrol rol vialittlefool littlefool

July 08 2015

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl