Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Był me­lan­cho­likiem i roz­koszo­wał się nieja­ko włas­nym smut­kiem jak czymś niez­na­nym, wyjątko­wym, wspaniałym.
— Hermann Hesse
Reposted frompassionative passionative viafoodforsoul foodforsoul
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viadiedrunk diedrunk
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarulletka rulletka
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove viaavooid avooid
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaavooid avooid
Mam po tobie listów kilka i krzyżówkę bez dwóch haseł, pięć biletów tramwajowych. Pewnie dzisiaj też nie zasnę, bo wciąż w myślach biję się z sobą; gdybyś dziś znów stanęła na progu
ze śniegu pewnie bym cię otrzepał i dziękował sam nie wiem komu
— Adam Ziemianin
Reposted fromdnienie dnienie viaavooid avooid
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaavooid avooid
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted from9minutowa 9minutowa viaavooid avooid
9468 0579 500
Reposted fromworst-case worst-case viaavooid avooid

July 07 2015

9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viadojenka dojenka

July 06 2015

1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaune-raconteuse une-raconteuse

July 05 2015

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
0250 69c4
Reposted fromheldupowy heldupowy vianivea nivea
Czas tuż po wschodzie słońca to najbardziej intymna, osobista pora dnia. To czas samotności i radowania się ciszą.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych w nicość cudów, potężne młoty legły w rząd, na znak spełnionych godnie trudów. I była zgroza nagłych cisz. I była próżnia w całym niebie! A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?
— Bolesław Leśmian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl