Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavooid avooid
6117 1a82 500
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny viacontrapalabra contrapalabra
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viacontrapalabra contrapalabra
7837 78c6
Reposted fromolbaria olbaria viaavooid avooid
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viagonnabebetter gonnabebetter
8136 be02 500
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaavooid avooid
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
6442 c105

September 27 2017

- Dexter, naprawdę bardzo cię kocham. Bardzo. I pewnie zawsze będę. - jej usta dotknęły jego policzka. - Ale niestety już cię nie lubię. Przykro mi.
— David Nicholls, One day
Reposted fromcannellle cannellle viagonnabebetter gonnabebetter
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl